Infografik Partizipative Behandlung

Horizonte 111 Infografik ikonaut

Info­gra­fik «Par­ti­zi­pa­ti­ve Behand­lung» (2017)


für das For­schungs­ma­ga­zin «Hori­zonte» des Schwei­ze­ri­schen Natio­nal­fonds zur För­de­rung der Wis­sen­schaft­li­chen For­schung (SNF).