ETH, Examination by TEM, einzelzell-extraktion, ikonaut

ETH, Examination by TEM, einzelzell-extraktion, ikonaut

ETH, Exami­na­ti­on by TEM, ein­zel­zell-extrak­ti­on, iko­naut